جستجو کن ...

مهارکش FORGED JAW & EYE ( یک سر حلقه و یک سر شگل)

مهارکش چپ گرد، راست گرد forged jaw & eye از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.
مهارکش چپ گرد، راست گرد forged jaw & eye از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.

توضیحات محصول

hread Diameter & Take Up (mm) HG-227 Stock No. Working Load Limit (t)* Weight Each (kg) Dimensions (mm)
A B E Closed G J Open K Closed M Open N Closed R S X Closed BB
†۶٫۳۵x102 ۱۰۳۱۸۷۷ ۰/۲۳ ۰/۱۵ ۶/۳۵ ۱۱/۴ ۴۲ ۱۶/۱ ۲۹۴ ۱۹۲ ۳۱۲ ۲۱۰ ۲۰/۶ ۸/۶۴ ۴۴/۶ ۱۰۳
†۷٫۹۴x114 ۱۰۳۱۸۹۵ ۰/۳۶ ۰/۲۴ ۷/۹۴ ۱۲/۷ ۵۱/۲ ۲۲ ۳۴۳ ۲۲۸ ۳۶۳ ۲۴۹ ۲۴/۱ ۱۱/۲ ۵۵/۸ ۱۱۶
†۹٫۵۳x152 ۱۰۳۱۹۱۱ ۰/۵۴ ۰/۳۶ ۹/۵۳ ۱۳/۵ ۵۳/۵ ۲۱/۵ ۴۲۹ ۲۷۷ ۴۵۴ ۳۰۱ ۲۸/۷ ۱۳/۵ ۶۲/۹ ۱۵۵
۱۲٫۷x152 ۱۰۳۱۹۳۹ ۱ ۰/۸ ۱۲/۷ ۱۶/۳ ۸۱/۸ ۲۷/۱ ۴۹۰ ۳۳۸ ۵۲۰ ۳۶۸ ۳۵/۸ ۱۸ ۹۰/۴ ۱۵۳
۱۲٫۷x229 ۱۰۳۱۹۵۷ ۱ ۱/۰۲ ۱۲/۷ ۱۶/۳ ۸۱/۳ ۲۷/۱ ۶۵۰ ۴۲۱ ۶۸۰ ۴۵۱ ۳۵/۸ ۱۸ ۸۹/۹ ۲۳۸
۱۲٫۷x305 ۱۰۳۱۹۷۵ ۱ ۱/۲۱ ۱۲/۷ ۱۶/۳ ۸۱/۳ ۲۷/۱ ۸۰۲ ۴۹۷ ۸۳۲ ۵۲۸ ۳۵/۸ ۱۸ ۸۹/۹ ۳۱۴
۱۵٫۹x305 ۱۰۳۱۹۹۳ ۱/۵۹ ۱/۳۵ ۱۵/۹ ۲۰/۱ ۹۹/۱ ۳۳/۵ ۵۲۷ ۳۷۴ ۵۶۶ ۴۱۳ ۴۵/۷ ۲۲/۴ ۱۱۰ ۱۵۳
۱۵٫۹x229 ۱۰۳۲۰۱۹ ۱/۵۹ ۱/۶۹ ۱۵/۹ ۲۰/۱ ۹۸/۸ ۳۳/۵ ۶۸۸ ۴۵۹ ۷۲۷ ۴۹۸ ۴۵/۷ ۲۲/۴ ۱۱۰ ۲۳۹
۱۵٫۹x305 ۱۰۳۲۰۳۷ ۱/۵۹ ۱/۹۷ ۱۵/۹ ۲۰/۱ ۹۸/۸ ۳۳/۵ ۸۴۰ ۵۳۵ ۸۷۹ ۵۷۴ ۴۵/۷ ۲۲/۴ ۱۱۰ ۳۱۵
۱۹٫۱x152 ۱۰۳۲۰۵۵ ۲/۳۶ ۲/۰۵ ۱۹/۱ ۲۴/۶ ۱۲۰ ۳۸/۵ ۵۶۳ ۴۱۱ ۶۱۲ ۴۵۹ ۵۳/۱ ۲۵/۴ ۱۳۰ ۱۵۶
۱۹٫۱x229 ۱۰۳۲۰۷۳ ۲/۳۶ ۲/۵۲ ۱۹/۱ ۲۴/۶ ۱۱۹ ۳۸/۵ ۷۲۶ ۴۹۷ ۷۷۴ ۵۴۶ ۵۳/۱ ۲۵/۴ ۱۲۹ ۲۴۴
۱۹٫۱x305 ۱۰۳۲۰۹۱ ۲/۳۶ ۲/۹۱ ۱۹/۱ ۲۴/۶ ۱۱۹ ۳۸/۵ ۸۷۸ ۵۷۳ ۹۲۷ ۶۲۲ ۵۳/۱ ۲۵/۴ ۱۲۹ ۳۲۰
۱۹٫۱x457 ۱۰۳۲۱۱۷ ۲/۳۶ ۳/۶۹ ۱۹/۱ ۲۴/۶ ۱۲۰ ۳۸/۵ ۱۱۸۳ ۷۲۶ ۱۲۳۲ ۷۷۴ ۵۳/۱ ۲۵/۴ ۱۳۰ ۴۷۱
۲۲٫۲x305 ۱۰۳۲۱۳۵ ۳/۲۷ ۴/۱۳ ۲۲/۲ ۲۹/۵ ۱۴۰ ۴۴/۸ ۹۰۶ ۶۰۱ ۹۶۳ ۶۵۸ ۶۰/۵ ۳۱/۸ ۱۴۷ ۳۰۹
۲۲٫۲x457 ۱۰۳۲۱۵۳ ۳/۲۷ ۵/۲۸ ۲۲/۲ ۲۹/۵ ۱۴۰ ۴۴/۸ ۱۲۲۳ ۷۶۶ ۱۲۸۰ ۸۲۲ ۶۰/۵ ۳۱/۸ ۱۴۷ ۴۷۳
۲۵٫۴x152 ۱۰۳۲۱۷۱ ۴/۵۴ ۴/۵۵ ۲۵/۴ ۳۴ ۱۵۵ ۵۲/۱ ۶۳۶ ۴۸۳ ۷۰۱ ۵۴۸ ۷۶/۲ ۳۶/۳ ۱۶۵ ۱۵۷
۲۵٫۴x305 ۱۰۳۲۱۹۹ ۴/۵۴ ۶/۰۶ ۲۵/۴ ۳۴ ۱۵۵ ۵۲/۱ ۹۴۱ ۶۳۶ ۱۰۰۶ ۷۰۱ ۷۶/۲ ۳۶/۳ ۱۶۵ ۳۰۹
۲۵٫۴x457 ۱۰۳۲۲۱۵ ۴/۵۴ ۷/۵۸ ۲۵/۴ ۳۴ ۱۵۵ ۵۲/۱ ۱۲۴۵ ۷۸۸ ۱۳۱۰ ۸۵۳ ۷۶/۲ ۳۶/۳ ۱۶۵ ۴۶۲
۲۵٫۴x610 ۱۰۳۲۲۳۳ ۴/۵۴ ۹/۳۳ ۲۵/۴ ۳۴ ۱۵۴ ۵۲/۱ ۱۵۶۵ ۹۵۶ ۱۶۳۰ ۱۰۲۱ ۷۶/۲ ۳۶/۳ ۱۶۴ ۶۳۱
۳۱٫۸x305 ۱۰۳۲۲۵۱ ۶/۸۹ ۹/۴۸ ۳۱/۸ ۴۶/۷ ۲۰۵ ۷۱/۵ ۱۰۳۵ ۷۳۰ ۱۱۱۷ ۸۱۲ ۹۱/۲ ۴۶/۲ ۲۱۶ ۳۰۶
۳۱٫۸x457 ۱۰۳۲۲۷۹ ۶/۸۹ ۱۱/۳ ۳۱/۸ ۴۶/۷ ۲۰۵ ۷۱/۵ ۱۳۴۰ ۸۸۳ ۱۴۲۲ ۹۶۵ ۹۱/۲ ۴۶/۲ ۲۱۶ ۴۵۹
۳۱٫۸x610 ۱۰۳۲۲۹۷ ۶/۸۹ ۱۳/۱ ۳۱/۸ ۴۶/۷ ۲۰۵ ۷۱/۵ ۱۶۵۹ ۱۰۵۰ ۱۷۴۱ ۱۱۳۱ ۹۱/۲ ۴۶/۲ ۲۱۶ ۶۲۵
۳۸٫۱x305 ۱۰۳۲۳۱۳ ۹/۷۱ ۱۳/۹ ۳۸/۱ ۵۲/۳ ۲۲۷ ۷۱/۴ ۱۰۸۰ ۷۷۵ ۱۱۷۴ ۸۶۹ ۱۰۴ ۵۳/۸ ۲۴۰ ۳۱۳
۳۸٫۱x457 ۱۰۳۲۳۳۱ ۹/۷۱ ۱۶/۳ ۳۸/۱ ۵۲/۳ ۲۲۷ ۷۱/۴ ۱۳۸۴ ۹۲۷ ۱۴۷۹ ۱۰۲۱ ۱۰۴ ۵۳/۸ ۲۴۰ ۴۶۵
۳۸٫۱x610 ۱۰۳۲۳۵۹ ۹/۷۱ ۱۸/۸ ۳۸/۱ ۵۲/۳ ۲۲۷ ۷۱/۴ ۱۷۰۵ ۱۰۹۵ ۱۷۹۹ ۱۱۸۹ ۱۰۴ ۵۳/۸ ۲۴۰ ۶۳۳
۴۴٫۵x457 ۱۰۳۲۳۹۵ ۱۲/۷ ۲۳/۶ ۴۴/۵ ۶۶ ۲۳۸ ۸۵ ۱۴۰۶ ۹۴۹ ۱۵۱۸ ۱۰۶۱ ۱۱۸ ۶۰/۵ ۲۵۳ ۴۶۷
۴۴٫۵x610 ۱۰۳۲۴۱۱ ۱۲/۷ ۲۷/۱ ۴۴/۵ ۶۶ ۲۳۸ ۸۵ ۱۷۱۱ ۱۱۰۱ ۱۸۲۳ ۱۲۱۳ ۱۱۸ ۶۰/۵ ۲۵۳ ۶۱۹
۵۱٫۰x610 ۱۰۳۲۴۳۹ ۱۶/۸ ۴۰/۸ ۵۰/۸ ۶۶/۵ ۳۰۰ ۹۵ ۱۸۴۶ ۱۲۳۶ ۱۹۸۰ ۱۳۷۰ ۱۴۸ ۶۸/۳ ۳۳۱ ۶۲۲
۶۳٫۵x610 ۱۰۳۲۴۵۷ ۲۷/۲ ۷۱/۷ ۶۳/۵ ۷۷/۷ ۳۳۷ ۱۱۳ ۱۹۳۲ ۱۳۲۳ ۲۱۰۰ ۱۴۹۰ ۱۶۵ ۷۹/۲ ۳۵۰ ۶۲۵
۷۰٫۰x610 ۱۰۳۲۴۷۵ ۳۴ ۸۴/۶ ۶۹/۹ ۹۳/۷ ۳۷۹ ۱۰۶ ۱۹۸۲ ۱۳۷۳ ۲۱۷۶ ۱۵۶۶ ۱۷۸ ۸۲/۶ ۳۸۳ ۶۲۶

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهارکش FORGED JAW & EYE ( یک سر حلقه و یک سر شگل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *