جستجو کن ...

مهارکش FORJED JAW & JAW (دو سر شگل)

مهارکش چپ گرد، راست گرد forged jaw & jaw از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.
مهارکش چپ گرد، راست گرد forged jaw & jaw از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.

توضیحات محصول

Thread Diameter & Take Up (mm) HG-228 Stock No. Working Load Limit (t)* Weight Each (kg) Dimensions (mm)
A B E Closed G J Open K Closed M Open N Closed BB
†۶٫۳۵x102 ۱۰۳۲۴۹۳ ۰/۲۳ ۰/۱۷ ۶/۳۵ ۱۱/۴ ۴۲ ۱۶/۱ ۲۸۴ ۱۸۳ ۳۰۹ ۲۰۸ ۱۰۳
†۷٫۹۴x114 ۱۰۳۲۵۱۸ ۰/۳۶ ۰/۲۵ ۷/۹۴ ۱۲/۷ ۵۱/۲ ۲۲ ۳۳۲ ۲۱۸ ۳۵۹ ۲۴۴ ۱۱۶
†۹٫۵۳x152 ۱۰۳۲۵۳۶ ۰/۵۴ ۰/۳۹ ۹/۵۳ ۱۳/۵ ۵۳/۵ ۲۱/۵ ۴۱۳ ۲۶۰ ۴۴۵ ۲۹۲ ۱۵۵
۱۲٫۷x152 ۱۰۳۲۵۵۴ ۱ ۰/۸۳ ۱۲/۷ ۱۶/۳ ۸۱/۸ ۲۷/۱ ۴۷۴ ۳۲۱ ۵۱۲ ۳۵۹ ۱۵۳
۱۲٫۷x229 ۱۰۳۲۵۷۲ ۱ ۱/۰۴ ۱۲/۷ ۱۶/۳ ۸۱/۳ ۲۷/۱ ۶۳۳ ۴۰۵ ۶۷۱ ۴۴۳ ۲۳۸
۱۲٫۷x305 ۱۰۳۲۵۹۰ ۱ ۱/۲۳ ۱۲/۷ ۱۶/۳ ۸۱/۳ ۲۷/۱ ۷۸۶ ۴۸۱ ۸۲۴ ۵۱۹ ۳۱۴
۱۵٫۹x152 ۱۰۳۲۶۱۶ ۱/۵۹ ۱/۴۶ ۱۵/۹ ۲۰/۱ ۹۹/۱ ۳۳/۵ ۵۰۱ ۳۴۹ ۵۵۴ ۴۰۲ ۱۵۳
۱۵٫۹x229 ۱۰۳۲۶۳۴ ۱/۵۹ ۱/۷۹ ۱۵/۹ ۲۰/۱ ۹۸/۸ ۳۳/۵ ۶۶۲ ۴۳۴ ۷۱۵ ۴۸۷ ۲۳۹
۱۵٫۹x305 ۱۰۳۲۶۵۲ ۱/۵۹ ۲/۰۸ ۱۵/۹ ۲۰/۱ ۹۸/۸ ۳۳/۵ ۸۱۵ ۵۱۰ ۸۶۸ ۵۶۳ ۳۱۵
۱۹٫۱x152 ۱۰۳۲۶۷۰ ۲/۳۶ ۲/۱۸ ۱۹/۱ ۲۴/۶ ۱۲۰ ۳۸/۵ ۵۳۶ ۳۸۳ ۶۰۱ ۴۴۹ ۱۵۶
۱۹٫۱x229 ۱۰۳۲۶۹۸ ۲/۳۶ ۲/۶۵ ۱۹/۱ ۲۴/۶ ۱۱۹ ۳۸/۵ ۶۹۸ ۴۷۰ ۷۶۴ ۵۳۵ ۲۴۴
۱۹٫۱x305 ۱۰۳۲۷۱۴ ۲/۳۶ ۳/۰۵ ۱۹/۱ ۲۴/۶ ۱۱۹ ۳۸/۵ ۸۵۱ ۵۴۶ ۹۱۶ ۶۱۲ ۳۲۰
۱۹٫۱x457 ۱۰۳۲۷۳۲ ۲/۳۶ ۳/۸۳ ۱۹/۱ ۲۴/۶ ۱۲۰ ۳۸/۵ ۱۱۵۵ ۶۹۸ ۱۲۲۱ ۷۶۴ ۴۷۱
۲۲٫۲x305 ۱۰۳۲۷۵۰ ۳/۲۷ ۴/۲۵ ۲۲/۲ ۲۹/۵ ۱۴۰ ۴۴/۸ ۸۸۰ ۵۷۵ ۹۵۶ ۶۵۱ ۳۰۹
۲۲٫۲x457 ۱۰۳۲۷۷۸ ۳/۲۷ ۵/۳۴ ۲۲/۲ ۲۹/۵ ۱۴۰ ۴۴/۸ ۱۱۹۷ ۷۴۰ ۱۲۷۲ ۸۱۵ ۴۷۳
۲۵٫۴x152 ۱۰۳۲۷۹۶ ۴/۵۴ ۴/۷۴ ۲۵/۴ ۳۴ ۱۵۵ ۵۲/۱ ۶۰۵ ۴۵۳ ۶۹۰ ۵۳۸ ۱۵۷
۲۵٫۴x305 ۱۰۳۲۸۱۲ ۴/۵۴ ۶/۲۵ ۲۵/۴ ۳۴ ۱۵۵ ۵۲/۱ ۹۱۰ ۶۰۵ ۹۹۵ ۶۹۰ ۳۰۹
۲۵٫۴x457 ۱۰۳۲۸۳۰ ۴/۵۴ ۷/۷۷ ۲۵/۴ ۳۴ ۱۵۵ ۵۲/۱ ۱۲۱۵ ۷۵۷ ۱۳۰۰ ۸۴۳ ۴۶۲
۲۵٫۴x610 ۱۰۳۲۸۵۸ ۴/۵۴ ۹/۵۱ ۲۵/۴ ۳۴ ۱۵۴ ۵۲/۱ ۱۵۳۵ ۹۲۵ ۱۶۲۰ ۱۰۱۰ ۶۳۱
۳۱٫۸x305 ۱۰۳۲۸۷۶ ۶/۸۹ ۹/۹۴ ۳۱/۸ ۴۶/۷ ۲۰۵ ۷۱/۵ ۱۰۰۰ ۶۹۵ ۱۱۰۷ ۸۰۲ ۳۰۶
۳۱٫۸x457 ۱۰۳۲۸۹۴ ۶/۸۹ ۱۱/۷ ۳۱/۸ ۴۶/۷ ۲۰۵ ۷۱/۵ ۱۳۰۵ ۸۴۸ ۱۴۱۲ ۹۵۵ ۴۵۹
۳۱٫۸x610 ۱۰۳۲۹۱۰ ۶/۸۹ ۱۳/۵ ۳۱/۸ ۴۶/۷ ۲۰۵ ۷۱/۵ ۱۶۲۴ ۱۰۱۴ ۱۷۳۱ ۱۱۲۱ ۶۲۵
۳۸٫۱x305 ۱۰۳۲۹۳۸ ۹/۷۱ ۱۴/۸ ۳۸/۱ ۵۲/۳ ۲۲۷ ۷۱/۴ ۱۰۳۵ ۷۳۱ ۱۱۶۰ ۸۵۵ ۳۱۳
۳۸٫۱x457 ۱۰۳۲۹۵۶ ۹/۷۱ ۱۷/۲ ۳۸/۱ ۵۲/۳ ۲۲۷ ۷۱/۴ ۱۳۴۰ ۸۸۳ ۱۴۶۵ ۱۰۰۸ ۴۶۵
۳۸٫۱x610 ۱۰۳۲۹۷۴ ۹/۷۱ ۱۹/۷ ۳۸/۱ ۵۲/۳ ۲۲۷ ۷۱/۴ ۱۶۶۱ ۱۰۵۱ ۱۷۸۶ ۱۱۷۶ ۶۳۳
۴۴٫۵x457 ۱۰۳۳۰۱۸ ۱۲/۷ ۲۴/۳ ۴۴/۵ ۶۶ ۲۳۸ ۸۵ ۱۳۵۵ ۸۹۸ ۱۵۰۳ ۱۰۴۵ ۴۶۷
۴۴٫۵x610 ۱۰۳۳۰۳۶ ۱۲/۷ ۲۷/۷ ۴۴/۵ ۶۶ ۲۳۸ ۸۵ ۱۶۶۰ ۱۰۵۰ ۱۸۰۷ ۱۱۹۸ ۶۱۹
۵۱٫۰x610 ۱۰۳۳۰۵۴ ۱۶/۸ ۴۳/۷ ۵۰/۸ ۶۶/۵ ۳۰۰ ۹۵ ۱۷۶۹ ۱۱۵۹ ۱۹۴۹ ۱۳۳۹ ۶۲۲
۶۳٫۵x610 ۱۰۳۳۰۷۲ ۲۷/۲ ۷۵/۹ ۶۳/۵ ۷۷/۷ ۳۳۷ ۱۱۳ ۱۸۵۳ ۱۲۴۴ ۲۰۸۷ ۱۴۷۸ ۶۲۵
۷۰٫۰x610 ۱۰۳۳۰۹۰ ۳۴ ۹۰/۱ ۶۹/۹ ۹۳/۷ ۳۷۹ ۱۰۶ ۱۸۹۹ ۱۲۸۹ ۲۱۷۲ ۱۵۶۲ ۶۲۶

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهارکش FORJED JAW & JAW (دو سر شگل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *