جستجو کن ...

شگل U ساده

شگل U ساده از ابزارهای مربوط اتصالات می باشد. از ۲ تن الی ۳۵ تن موجود است.
شگل U ساده از ابزارهای مربوط اتصالات می باشد. از ۲ تن الی ۳۵ تن موجود است.

توضیحات محصول

Tolerance Dimensions (in) Weight Each (ibs) Stock No Working Load Limit (i) Nominal Size(in)
+/-
A G M L K G F E D C B A S-210 G-210
۱/۵ ۱/۵ ۳۵/۱ ۴/۸۵ ۴۰/۴ ۲۲/۴ ۱۵/۵ ۲۴/۶ ۶/۳۵ ۶/۳۵ ۷/۸۵ ۱۱/۹ ۵ ۱۰۱۹۱۶۹ ۱۰۱۹۱۵۰ ۱/۲ ۱/۴
۱/۵ ۱/۵ ۴۲/۲ ۵/۶ ۴۸/۵ ۲۶/۲ ۱۹/۱ ۲۹/۵ ۷/۸۵ ۷/۸۵ ۹/۶۵ ۱۳/۵ ۸ ۱۰۱۹۱۸۷ ۱۰۱۹۱۷۸ ۳/۴ ۵/۱۶
۱/۵ ۳/۳ ۵۱/۵ ۶/۳۵ ۵۸/۵ ۱/۸ ۲۳/۱ ۳۵/۸ ۹/۶۵ ۹/۶۵ ۱۱/۲ ۱۶/۸ ۳ ۱۰۱۹۲۰۳ ۱۰۱۹۱۹۶ ۱ ۳/۸
۱/۵ ۳/۳ ۶۰/۵ ۷/۸۵ ۶۷/۵ ۳۶/۶ ۲۶/۹ ۴۱/۴ ۱۱/۲ ۱۱/۲ ۱۲/۷ ۱۹/۱ ۲۰ ۱۰۱۹۲۲۱ ۱۰۱۹۲۱۲ ۱-۱/۲ ۷/۱۶
۱/۵ ۳/۳ ۶۸/۵ ۹/۶۵ ۷۷ ۴۱/۴ ۳۰/۲ ۴۶ ۱۲/۷ ۱۲/۷ ۱۶ ۲۰/۶ ۲۷ ۱۰۱۹۲۴۹ ۱۰۱۹۲۳۰ ۲ ۱/۲
۱/۵ ۳/۳ ۸۵ ۱۱/۲ ۹۵/۵ ۵۱ ۳۸/۱ ۵۸/۵ ۱۶ ۱۵/۷ ۱۹/۱ ۲۶/۹ ۵۷ ۱۰۱۹۲۶۷ ۱۰۱۹۲۵۸ ۳-۱/۴ ۵/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۱۰۱ ۱۲/۷ ۱۱۵ ۶۰/۵ ۴۶ ۷۰ ۹/۱ ۲۰/۶ ۲۲/۴ ۳۱/۸ ۱/۲ ۱۰۱۹۲۸۵ ۱۰۱۹۲۷۶ ۴-۳/۴ ۳/۴
۱/۵ ۶/۳۵ ۱۱۴ ۱۲/۷ ۱۳۵ ۷۱/۵ ۵۳/۵ ۸۱ ۲۲/۴ ۲۴/۶ ۲۵/۴ ۳۶/۶ ۱/۴۳ ۱۰۱۹۳۰۱ ۱۰۱۹۲۹۴ ۶-۱/۲ ۷/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۱۲۹ ۱۴/۲ ۱۵۱ ۸۱ ۶۰/۵ ۹۳/۵ ۲۵/۴ ۲۵/۴ ۲۸/۷ ۴۲/۹ ۲/۱۵ ۱۰۱۹۳۲۹ ۱۰۱۹۳۱۰ ۸-۱/۲ ۱
۱/۵ ۶/۳۵ ۱۴۲ ۱۶ ۱۷۲ ۹۱ ۶۸/۵ ۱۰۳ ۲۸/۷ ۳۱/۸ ۳۱/۸ ۴۶ ۳/۰۶ ۱۰۱۹۳۴۷ ۱۰۱۹۳۳۸ ۹-۱/۲ ۱-۱/۸
۳/۳ ۶/۳۵ ۱۵۶ ۱۷/۵ ۱۹۱ ۱۰۰ ۷۶ ۱۱۵ ۳۱/۸ ۳۵/۱ ۳۵/۱ ۵۱/۵ ۴/۱۱ ۱۰۱۹۳۶۵ ۱۰۱۹۳۵۶ ۱۲ ۱-۱/۴
۳/۳ ۶/۳۵ ۱۷۴ ۱۹/۱ ۲۱۰ ۱۱۱ ۸۴ ۱۲۷ ۳۵/۱ ۳۸/۱ ۳۸/۱ ۵۷ ۵/۲۸ ۱۰۱۹۳۸۳ ۱۰۱۹۳۷۴ ۱۳-۱/۲ ۱-۳/۸
۳/۳ ۶/۳۵ ۱۸۷ ۲۰/۶ ۲۳۰ ۱۲۲ ۹۲ ۱۳۷ ۳۸/۱ ۴۱/۱ ۴۱/۴ ۶۰/۵ ۷/۲۳ ۱۰۱۹۴۰۹ ۱۰۱۹۳۹۲ ۱۷ ۱-۱/۲
۳/۳ ۶/۳۵ ۲۳۱ ۲۵/۴ ۲۷۹ ۱۴۶ ۱۰۶ ۱۶۲ ۴۴/۵ ۵۴ ۵۱ ۷۳ ۱۲/۱ ۱۰۱۹۴۲۷ ۱۰۱۹۴۱۸ ۲۵ ۱-۳/۴
۳/۳ ۶/۳۵ ۲۶ ۳۱ ۳۱۲ ۱۷۲ ۱۲۲ ۱۸۴ ۵۱ ۶۰ ۵۷ ۸۲/۵ ۱۹/۲ ۱۰۱۹۴۴۵ ۱۰۱۹۴۳۶ ۳۵ ۲

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شگل U ساده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *