جستجو کن ...

قلاب S خام

از ۱ تن الی ۲۲ تن موجود است.
از ۱ تن الی ۲۲ تن موجود است.

توضیحات محصول

Dimensions (in)
AA** Z Y X T2tt T R P O2tt O M L K J H G F D
۳۸/۱ ۱۷/۵ ۵۲/۵ ۱۵ ۲۴/۶ ۵۹/۵ ۴۹/۸ ۲۳/۶ ۱۶ ۱۳۱ ۱۶ ۲۳/۶ ۲۰/۶ ۱۸/۵ ۳۱/۸ ۷۲/۵
 ۵۰٫۸ ۱۹/۸  ۵۷٫۰  ۱۶٫۸  –  ۲۴٫۶ ۶۶  ۵۶٫۵ ۲۴/۶  ۱۸٫۰ ۱۴۴ ۱۸ ۲۴/۶  ۲۳٫۹ ۲۱/۳ ۳۵/۱  ۸۰٫۵
 ۵۰٫۸  ۲۲٫۴  ۶۶  ۱۸٫۳  –  ۲۶٫۲  ۷۰  ۶۲٫۰  –  ۲۶٫۹  ۲۲٫۴  ۱۶۱  ۲۲٫۴  ۲۶٫۹  ۲۹٫۵  ۲۵٫۴  ۳۸٫۱  ۹۱٫۰
 ۵۰٫۸  ۲۵٫۴  ۷۲  ۲۲٫۴  –  ۲۹٫۵  ۸۰٫۵  ۷۰٫۵  –  ۲۹٫۵  ۲۳٫۹  ۱۸۱  ۲۳٫۹  ۳۰٫۲  ۳۳٫۳  ۲۹٫۰  ۴۱٫۱  ۱۰۲
 ۶۳٫۵  ۳۱٫۸  ۸۷٫۵  ۲۹٫۵  ۳۸٫۱  ۳۸٫۹  ۹۸  ۸۸  ۲۵٫۴  ۳۴٫۵  ۲۸٫۷  ۲۱۹  ۳۳٫۳  ۳۸٫۱  ۴۱٫۴  ۳۶٫۶  ۵۱  ۱۲۳
 ۷۶٫۲  ۳۹٫۶  ۹۷٫۵  ۳۵٫۸  ۴۷٫۸  ۴۹٫۳  ۱۲۱  ۱۱۷  ۳۳٫۳  ۴۰٫۹  ۳۶٫۶  ۲۶۵  ۴۲٫۲  ۴۵٫۲  ۵۲٫۵  ۴۶٫۲  ۶۳٫۵  ۱۶۰
 ۱۰۱  ۴۹٫۳  ۱۱۱  ۴۶  ۵۷٫۲  ۶۲٫۵  ۱۴۹  ۱۳۳  ۴۶  ۵۳٫۰  ۴۱٫۴  ۳۱۸  ۴۷٫۸  ۶۱٫۰  ۶۷٫۰  ۵۷٫۵  ۷۶٫۰  ۱۹۲
 ۱۰۱  ۵۵٫۵  ۱۷۸  ۵۱  ۵۸٫۷  ۶۶  ۱۶۲  ۱۵۱  ۵۱  ۵۷٫۵  ۴۹٫۳  ۴۰۹  ۵۵٫۵  ۶۶٫۵  ۷۴٫۵  ۶۶٫۰  ۸۲٫۵  ۲۱۲
 ۱۲۷  ۶۷٫۰  ۱۷۸  ۶۵  ۶۵٫۰  ۷۱٫۵  ۲۰۷  ۱۷۵  ۶۹٫۹  ۷۶٫۵  ۶۰٫۵  ۴۶۱  ۶۸٫۵  ۸۶٫۵  ۸۹٫۰  ۷۶٫۵  ۱۰۸  ۲۶۳
 ۱۶۵  ۷۹٫۰  ۲۵۴  ۷۹  –  ۸۷٫۵  ۲۴۰  ۲۲۳  –  ۸۲٫۵  ۷۶  ۵۸۶  ۷۶٫۰  ۱۰۲  ۱۱۷  ۹۲٫۰  ۱۲۷  ۳۴۶
 ۱۶۵  ۷۹٫۰  ۴۵۷  ۷۹  –  ۸۷٫۵  ۲۴۰  ۲۲۳  –  ۸۲٫۵  ۷۶  ۷۹۰  ۷۶٫۰  ۱۰۲ ۱۱۷  ۹۲٫۰  ۱۲۷  ۳۴۶
 ۱۷۷  ۱۰۲  ۳۸۱  ۱۰۲  –  ۹۸٫۵  ۳۱۸  ۲۸۷  –  ۷۶٫۰  ۷۶  ۸۱۶  ۹۲٫۰  ۱۰۸   ۱۲۷  ۱۱۶  ۱۳۷  ۳۵۷
 ۱۷۷  ۱۰۲  ۶۱۰  ۱۰۲  –  ۹۸٫۵  ۳۱۸  ۲۸۷  –  ۷۶٫۰  ۷۶  ۱۰۴۴  ۹۲٫۰  ۱۰۸  ۱۲۷  ۱۱۶  ۱۳۷  ۳۵۷
 ۲۰۳  ۱۰۶  ۳۸۱  ۱۰۶  –  ۱۲۱  ۳۵۶  ۳۱۹  –  ۸۶٫۰  ۸۲٫۵  ۸۶۷  ۹۴٫۵  ۱۲۱ ۱۴۰  ۱۲۹  ۱۵۲  ۳۹۲
 ۲۰۳  ۱۰۶  ۶۱۰  ۱۰۶  –  ۱۲۱  ۳۵۶  ۳۱۹  –  ۸۶٫۰  ۸۲٫۵ ۱۰۹۵  ۹۴٫۵  ۱۲۱  ۱۴۰  ۱۲۹  ۱۵۲  ۳۹۲
 ۲۵۴  ۱۱۴  ۳۶۸  ۱۱۴  –  ۱۴۵  ۳۹۵  ۳۷۵  –  ۱۰۵  ۹۹٫۵  ۹۱۶  ۱۱۳  ۱۴۶  ۱۶۵  ۱۵۲  ۱۷۸  ۴۷۰
 ۲۵۴  ۱۱۴  ۶۶۰  ۱۱۴  –  ۱۴۵  ۳۹۵  ۳۷۵  –  ۱۰۵  ۹۹٫۵ ۱۲۰۸  ۱۱۳  ۱۴۶  ۱۶۵  ۱۵۲  ۱۷۸  ۴۷۰
 ۲۹۲  ۱۲۷  ۳۸۱  ۱۲۷  –  ۱۵۲  ۴۹۲  ۴۲۰  –  ۱۲۴  ۱۰۸  ۱۰۴۵  ۱۳۳  ۱۶۵  ۱۸۴  ۱۷۰  ۱۹۷  ۵۲۴
 ۲۹۲  ۱۲۷  ۵۸۴  ۱۲۷  –  ۱۵۲  ۴۹۲  ۴۲۰  –  ۱۲۴  ۱۰۸   ۱۲۴۹  ۱۳۳  ۱۶۵  ۱۸۴  ۱۷۰  ۱۹۷  ۵۲۴
 ۳۰۵  ۱۷۸  ۳۸۱  ۱۷۸  –  ۱۷۸  ۴۶۸  ۴۳۸  –  ۱۱۴  ۱۴۰ ۱۰۷۰  ۱۴۰  ۱۴۹  ۲۵۱  ۲۱۸  ۱۷۳  ۵۸۴
 ۳۰۵  ۱۷۸  ۵۳۳  ۱۷۸  –  ۱۷۸  ۴۶۸  ۴۳۸  –  ۱۱۴  ۱۴۰ ۱۲۲۲  ۱۴۰  ۱۴۹  ۲۵۱  ۲۱۸  ۱۷۳  ۵۸۴
 ۳۳۰  ۱۸۴  ۴۵۷  ۱۸۴  –  ۱۷۸  ۴۶۷  ۴۵۷  –  ۱۱۴  ۱۵۲ ۱۱۶۲  ۱۵۲  ۱۵۲  ۲۷۸  ۲۳۲  ۱۷۱  ۶۱۹
 ۳۳۰  ۲۰۳  ۵۰۸  ۲۰۳  –  ۲۰۳  ۵۲۱  ۵۰۲  –  ۱۲۷  ۱۷۸  ۱۲۸۳  ۱۷۸  ۱۶۸  ۳۰۰  ۲۴۸  ۱۹۱  ۶۷۸
 ۳۸۱  ۲۴۱  ۵۰۸ ۲۴۱  – ۲۱۰  ۵۹۷ ۵۷۶  –  ۱۵۹ ۲۰۳  ۱۳۸۹  ۱۸۴  ۲۰۳ ۳۲۹  ۲۷۰  ۲۴۱ ۷۶۵

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قلاب S خام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *