جستجو کن ...

شگل نعلی پیچ ومهره ای

شگل نعلی پیچ و مهره ای جهت اتصالات ۱ الی ۱۷۵ تن موجود است.
شگل نعلی پیچ و مهره ای جهت اتصالات ۱ الی ۱۷۵ تن موجود است.

توضیحات محصول

Tolerance Dimensions (in) Weight Each (ibs) Stock No Working Load Limit (i) Nominal Size(in) Working Load Limit (i) Nominal Size(in)
+/-
A C N L H F E D C B A S-2130 G-2130
۱/۵ ۱/۵ ۴/۸۵ ۲۴/۹ ۳۷/۳ ۱۴/۲ ۱۵/۲ ۴/۸۵ ۲۲/۴ ۶/۳۵ ۹/۶۵ ۰/۰۳ ۱۰۱۹۴۶۴ ۱/۳ t ۳/۱۶ ۱/۳ ۳/۱۶
۱/۵ ۱/۵ ۶/۳۵ ۳۲/۵ ۴۶/۷ ۱۵/۵ ۱۹/۸ ۶/۳۵ ۲۸/۷ ۷/۸۵ ۱۱/۹ ۰/۰۵ ۱۰۱۹۴۶۶ ۱/۲ ۱/۴ ۱/۲ ۱/۴
۱/۵ ۳/۳ ۷/۸۵ ۳۷/۳ ۵۳ ۱۹/۱ ۲۱/۳ ۷/۸۵ ۳۱ ۹/۶۵ ۱۳/۵ ۰/۱ ۱۰۱۹۴۶۸ ۳/۴ ۵/۱۶ ۳/۴ ۵/۱۶
۱/۵ ۳/۳ ۹/۶۵ ۴۵/۲ ۶۳ ۲۳/۱ ۲۶/۲ ۹/۶۵ ۳۶/۶ ۱۱/۲ ۱۶/۸ ۰/۱۵ ۱۰۱۹۴۷۰ ۱ ۳/۸ ۱ ۳/۸
۱/۵ ۳/۳ ۱۱/۲ ۵۱/۵ ۷۴ ۲۶/۹ ۲۹/۵ ۱۱/۲ ۴۲/۹ ۱۲/۷ ۱۹/۱ ۰/۲۲ ۱۰۱۹۴۱ ۱-۱/۲ ۷/۱۶ ۱-۱/۲ ۷/۱۶
۱/۵ ۳/۳ ۱۲/۷ ۵۸/۵ ۸۳/۵ ۳۰/۲ ۳۳/۳ ۱۲/۷ ۴۷/۸ ۱۶ ۲۰/۶ ۰/۳۶ ۱۰۱۹۴۸۱ ۱۰۱۹۴۲ ۲ ۱/۲ ۲ ۱/۲
۱/۵ ۶/۳۵ ۱۷/۵ ۷۴/۵ ۱۰۶ ۳۸/۱ ۴۲/۹ ۱۶ ۶۰/۵ ۱۹/۱ ۲۶/۹ ۰/۶۲ ۱۰۱۹۵۰۶ ۱۰۱۹۴۹۰ ۳-۱/۴ ۵/۸ ۳-۱/۴ ۵/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۰/۶ ۸۹ ۱۲۶ ۴۶ ۵۱ ۱۹/۱ ۷۱/۵ ۲۲/۴ ۳۱/۸ ۱/۲۳ ۱۹۵۲۴ ۱۰۱۹۵۱۵ ۴-۳/۴ ۳/۴ ۴-۳/۴ ۳/۴
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۴/۶ ۱۰۲ ۱۴۸ ۵۳ ۵۸ ۲۲/۴ ۸۴ ۲۵/۴ ۳۶/۶ ۱/۷۹ ۱۰۱۹۵۴۲ ۱۰۱۹۵۳۳ ۶-۱/۲ ۷/۸ ۶-۱/۲ ۷/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۲۶/۹ ۱۱۹ ۱۶۷ ۶۰/۵ ۶۸/۵ ۲۵/۴ ۹۵/۵ ۲۸/۷ ۴۲/۹ ۲/۲۸ ۱۰۱۹۵۶۰ ۱۰۱۹۵۵۱ ۸-۱/۲ ۱ ۸-۱/۲ ۱
۱/۵ ۶/۳۵ ۳۱/۸ ۱۳۱ ۱۹۰ ۶۸/۵ ۷۴ ۲۸/۷ ۱۰۸ ۳۱/۸ ۴۶ ۳/۷۵ ۱۰۱۹۵۸۸ ۱۰۱۹۵۷۹ ۹-۱/۲ ۱-۱/۸ ۹-۱/۲ ۱-۱/۸
۱/۵ ۶/۳۵ ۳۵/۱ ۱۴۶ ۲۱۰ ۷۶ ۸۲/۵ ۳۱/۸ ۱۱۹ ۳۵/۱ ۵۱/۵ ۵/۳۱ ۱۰۱۹۶۰۴ ۱۰۱۹۵۹۷ ۱۲ ۱-۱/۴ ۱۲ ۱-۱/۴
۳/۳ ۶/۳۵ ۳۸/۱ ۱۶۲ ۲۳۳ ۸۴ ۹۲ ۵/۱ ۱۳۳ ۳۸/۱ ۵۷ ۷/۱۸ ۱۹۶۲۲ ۱۰۱۹۶۱۳ ۱۳-۱/۲ ۱-۳/۸ ۱۳-۱/۲ ۱-۳/۸
۳/۳ ۶/۳۵ ۴۱/۱ ۱۷۵ ۲۵۴ ۹۲ ۹۸/۵ ۳۸/۱ ۱۴۶ ۴۱/۴ ۶۰/۵ ۸/۶۲ ۱۰۱۹۶۰ ۱۰۱۹۶۳۱ ۱۷ ۱-۱/۲ ۱۷ ۱-۱/۲
۳/۳ ۶/۳۵ ۵۷ ۲۲۵ ۳۱۳ ۱۰۶ ۱۲۷ ۴۴/۵ ۱۷۸ ۵۱ ۷۳ ۱۵/۴ ۱۰۱۹۶۶۸ ۱۰۱۹۶۵۹ ۲۵ ۱-۳/۴ ۲۵ ۱-۳/۴
۳/۳ ۶/۳۵ ۱ ۲۵۳ ۳۴۸ ۱۲۲ ۱۴۶ ۵۱ ۱۹۷ ۵۷ ۸۲/۵ ۲۳/۷ ۱۰۱۹۶۸۶ ۱۰۱۹۶۷۷ ۳۵ ۲ ۳۵ ۲

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شگل نعلی پیچ ومهره ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *